مرحله بندی و درجه بندی سرطان سینه

مرحله بندی سرطان به این معنی است که تومور سرطانی چقدر بزرگ است و آیا گسترش یافته است یا خیر. درجه بندی سرطان نیز به این معنی است که سلول های سرطانی در زیر میکروسکوپ از لحاظ سرعت رشد چقدر غیر طبیعی به نظر می رسند. پزشکان از مرحله بندی و درجه ب…
منشور اخلاقی جراح

منشور اخلاقی جراح

منشور اخلاقی جراح منشور اخلاقی جراح : جراح  پزشک عالم  و هنرمندی است  مزین به  اخلاق نیکو  ؛ و افتخار اوست که بیمار جان خود را كه ارزشمندترین گوهر هستی اوست، بی محابا چون امانتی بدست وی سپرده و بازگشت سلامتی خود را  از او طلب می نماید. جراح انسانی است رو…