با توجه به ملاحظات شرعی و قانونی و حفظ حریم بیماران گرامی و به خصوص جراحی در بانوان عزیز بسیاری از نمونه‌های جراحی قبل و بعد از عمل ، در جراحی های مختلف که توسط دکتر آریانا در حدود دوازده سال گذشته در ایران انجام گرفته است به صورت فایل های private ( محرمانه) و بدون امکان شناسایی بیمار آماده گردیده و پس از مشخص شدن دقیق عمل جراحی که باید در مراجعه کننده جدید انجام پذیرد حین مشاوره در مطب مورد بررسی توسط دکتر آریانا و بیمار جدید قرار می گیرد تا از روند درمان بطور کامل مطلع گردند.